Fiscal-Comptable


Assessorament Fiscal-Comptable

En aquest camp t’ oferim  un constant suport en la gestió i la liquidació de tots els impostos que afectin a la teva empresa, como poden ser:        

  • Liquidacions trimestrals de l’Impost sobre el Valor Afegit.
  • Liquidacions trimestrals de Retencions de treballadors i professionals.
  • Liquidacions trimestrals de Retencions sobre lloguers.
  • Liquidacions trimestrals de mòduls.
  • Pagaments trimestrals a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • Resúmens anuals de  l’I.V.A. i Retencions.
  • Liquidació de l’Impost sobre Societats.
  • Liquidació del Impost sobre la Renda de las Persones Físiques.
  • Pagaments a compte de l’Impost sobre Societats.
  • Qualsevol altre tribut i obligació fiscal que pugui afectar al teu negoci.
Ens  preocupem de la gestió integral dels teus impostos per que  només tinguis que preocuparte del teu negoci.

Ens  encarraguem de que els teus tributs es liquidin puntual i correctament, sempre dins dels terminis reglamentaris i de la manera més avantatjosa.